top of page

Algemene voorwaarden

 

Huisregels

Algemene huisregels
 • In geval van calamiteiten dient de cliënt de instructies van de medewerkers van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie of van de medewerkers van Sportcentrum Nieuw-Vennep op te volgen. Indien politie/brandweer/ambulancepersoneel aanwezig is wordt de cliënt geacht instructies die zij geven op te volgen.

 • In geval van calamiteiten loopt de noodroute van Sportcentrum Nieuw-Vennep door de praktijk en zijn overige bepalingen van minder belang.

 • De praktijk bevindt zich in het pand van Sportcentrum Nieuw-Vennep. Dit betekent dat de huisregels van Sportcentrum Nieuw-Vennep ook voor onze cliënten van toepassing zijn. Indien een medewerker van Dynamic Family Sport van mening is dat een cliënt van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie zich niet naar behoren gedraagt heeft deze het recht de cliënt daarop aan te spreken en/of van het terrein te (laten) verwijderen. Medewerkers van Sportcentrum Nieuw-Vennep zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag van cliënten van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie.

 • De medewerkers van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie gaan er van uit dat eenieder zijn best doet om op een prettige manier met medecliënten, leden van Sportcentrum Nieuw-Vennep en medewerkers van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie om te gaan.

 • Alle medewerkers van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie hebben het recht om mensen die zich niet gedragen volgens de algemeen geldende fatsoensnormen uit het pand te (laten) verwijderen.

 • JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van eigendommen.

 

Huisregels met betrekking tot de voorzieningen
 • Cliënten dienen de wachtkamer achter te laten zoals zij die aantroffen.

 • Cliënten van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie mogen gebruik maken van de parkeergelegenheid en fietsenstallingen van Sportcentrum Nieuw-Vennep. Cliënten dienen hun auto/fiets zodanig te parkeren dat een ander hier geen hinder van ondervindt.

 • JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie maakt gebruik van de faciliteiten van Sportcentrum Nieuw-Vennep. Bij de meeste therapievormen traint een cliënt met regelmaat in de fitnesszaal van Sportcentrum Nieuw-Vennep, onder begeleiding van een Fysiotherapeut. Indien een cliënt geen lid is van Sportcentrum Nieuw-Vennep is het de cliënt niet toegestaan te sporten/oefenen zonder begeleiding van een fysiotherapeut en/of stagiair. Cliënten die geen sportabonnement bij Sportcentrum Nieuw-Vennep hebben zijn dus nooit zonder therapeut in de oefenzaal en/of zaal voor groepslessen aanwezig.

 • Het kan voor de behandeling van een cliënt wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn om te gaan sporten als aanvulling op de therapie. In dit geval sport de cliënt zonder begeleiding van een therapeut en is het wenselijk dat er een sportabonnement wordt afgesloten. Deze keuze is uiteraard geheel aan de cliënt zelf en de fysiotherapeut heeft hierin slechts een adviserende rol. Sportcentrum Nieuw-Vennep heeft speciale abonnementen voor cliënten die beperkt kunnen/willen sporten. Zij bieden begeleiding op maat en werken samen met de fysiotherapeut om de cliënt op een zo goed mogelijke manier te laten sporten.

 

Behandeling

 • Elke cliënt dient een behandelovereenkomst te ondertekenen. Hierbij dient tevens getekend te worden voor gelezen en akkoord van deze Algemene Voorwaarden.

 • Indien JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie geen behandelingsovereenkomst kan aangaan dan zal zij de cliënt adviseren bij het vinden van passende zorg.

 • Bij het eerste consult wordt de cliënt gevraagd zich te legitimeren. Indien de cliënt op dat moment geen legitimatiebewijs of rijbewijs meegenomen heeft, dan wordt de legitimatiecontrole bij de tweede behandeling uitgevoerd. JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie is bij de wet verplicht de identiteit van haar cliënten te controleren.

 • JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie stelt het zeer op prijs indien de cliënt bij elke behandeling een schoon, groot badlaken meebrengt. Dit dient om op de behandelbank te leggen.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt –tenzij de cliënt dit anders wenst- voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Indien er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven. Alles is bespreekbaar.

 • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

 • Indien een cliënt alleen behandeld wil worden door een therapeut van gelijke sekse dient de cliënt dat voor de behandeling aan te geven (liefst bij het maken van een afspraak).

 • Indien de cliënt -tegen het advies van de fysiotherapeut in- een voorgestelde behandeling weigert of de behandelingsovereenkomst beëindigt, zal de fysiotherapeut zich ervan vergewissen dat de cliënt goed geïnformeerd deze beslissing neemt en zich daarbij bewust is van de mogelijke consequenties. De fysiotherapeut zal deze beslissing van de patiënt in het dossier opnemen en heeft daarbij de mogelijkheid te vermelden dat de beslissing niet in overeenstemming is met zijn advies.

 • Indien er een stagiair bij de behandeling aanwezig is, zal voorafgaand aan de behandeling toestemming van de cliënt gevraagd worden.

 • Cliënten dienen door therapeuten en eventuele stagiaires respectvol behandeld te worden.

 • Indien zich situaties voordoen die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en therapeut een andere therapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden. Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Eventueel kan een klacht ingediend worden via de klachtenregeling.

 

Behandeling van minderjarigen

 • Indien een cliënt jonger is dan 12 jaar maakt de fysiotherapeut de afspraken met zijn/haar ouder(s)/voogd. De mening van de minderjarige kan meewegen, echter is niet doorslaggevend.

 • De cliënt zelf dient te worden geïnformeerd. Dit gebeurt op een voor de cliënt begrijpelijke en zoveel mogelijk geruststellende manier.

 • In de leeftijd van 12 tot 16 jaar is naast de toestemming van de cliënt, ook de toestemming van zijn/haar ouder(s)/voogd vereist. Bij uitzondering kan een verrichting echter worden uitgevoerd zonder toestemming van de ouder(s)/voogd, wanneer het gaat om ernstig nadeel voor de cliënt wanneer de verrichting niet zou worden uitgevoerd en de cliënt zelf weloverwogen de verrichting wenst.

 

Betaling

 • JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract. Hierdoor kunnen de kosten voor een consult direct naar hen gefactureerd worden en hoeft een cliënt deze niet zelf te betalen, alvorens de kosten bij de verzekeringsmaatschappij te declareren.

 • Indien de cliënt een restitutiepolis heeft, krijgt deze de factuur van ons thuisgestuurd. De cliënt kan deze dan zelf bij de zorgverzekeraar declareren.

 • Soms vergoedt de zorgverzekeraar de behandelingen niet. Dit kan voorkomen in de volgende gevallen:

  • De cliënt is niet (voldoende) aanvullend verzekerd

  • De cliënt heeft meer behandelingen gekregen dan volgens de polis worden vergoed

  • De cliënt is niet verschenen op een afspraak of heeft een afspraak korter dan 24 uur van tevoren afgezegd.

 

Indien de behandelingen niet vergoed worden door de zorgverzekeraar ontvangt de cliënt een factuur thuis.

 • De factuur dient voldaan te zijn binnen 30 dagen na de factuurdatum. Indien de factuur niet binnen 30 dagen is betaald, verkeert de cliënt in verzuim vanaf de 31e dag na de factuurdatum. JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie houdt zich het recht voor om vanaf die dag rente over het (resterende) verschuldigde bedrag in rekening te brengen.

 • Indien de factuur niet op tijd betaald is, ontvang de cliënt van ons een aanmaning. De administratiekosten hiervoor bedragen €4,-.

 • Indien de aanmaningsfactuur daarna niet binnen twee weken is voldaan, wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn volledig voor rekening van de cliënt.

 • De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij de wettelijke vertegenwoordigers

 

Het maken, verplaatsen of afzeggen van een afspraak

 • Gemaakte afspraken worden genoteerd op de afsprakenkaart. Telefonisch gemaakte afspraken dienen door de cliënt zelf genoteerd te worden.

 • Indien een afspraak wordt afgezegd door een van de medewerkers van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie zal een nieuwe afspraak met de cliënt gepland worden. De afgezegde afspraak wordt in dit geval uiteraard niet in rekening gebracht.

 • Indien een cliënt een afspraak wil verplaatsen dient dit zo lang mogelijk voor de eigenlijke behandeling te geschieden.

 • Indien een cliënt de afspraak niet nakomt en/of de afspraak niet 24 uur voor het afgesproken tijdstip is afgezegd, is JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie helaas genoodzaakt de kosten van de behandeling in rekening te brengen.

 • De wachttijd tussen het afgesproken behandeltijdstip en het daadwerkelijke behandeltijdstip bedraagt maximaal tien minuten. Indien de cliënt langer dan tien minuten op de fysiotherapeut moet wachten, dan informeert de patiënt bij de balie van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie of bij andere aanwezige fysiotherapeuten.

 • Voor het uitvoeren van een zo goed mogelijke behandeling, worden allerlei medische en administratieve gegevens bijgehouden in het patiëntendossier. Hierbij wordt de Wet op de Persoonsregistratie in acht genomen. Zie ook Privacy.

Klachtenregeling

 • Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut. Indien de cliënt dit niet wenst, kan hij/zij zich wenden tot de medewerker achter de balie of tot de eigenaar/hoofd Fysiotherapie van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie; Roel Stupers.

 • De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.

 • Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF (zie folder in de praktijk).

 • De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

 

Privacyverklaring (AVG)

Fysio- en orthopedisch manuele therapiepraktijk JoinTogether hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met (uw) persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. JoinTogether houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn verderop in deze Pricacyverklaring beschreven;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

JoinTogether is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de de contactgegevens.

 

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

 

Algemeen

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

 

De plichten van de praktijk

Fysio-/Orthopedische manuele therapie JoinTogether is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor fysiotherapeutische zorgverlening en aanverwante specialisaties;

 • Voor doelmatig beheer en beleid;

 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen JoinTogether hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit telefonisch of per mail kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Fysiotherapiepraktijk JoinTogether hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

bottom of page